24. จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้”

ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น 102.48 ล้านไร่ หรือร้อยละ 31.68
ของพื้นที่ทั้งประเทศ ค่อนข้างคงที่จาก พ.ศ. 2561 ที่มีพื้นที่ป่าไม้ 102.49 ล้านไร่ โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.004 เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีพื้นที่ป่าไม้ใน พ.ศ. 2556 เท่ากับ 102.12 ล้านไร่ และใน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 102.48 ล้านไร่ (กรมป่าไม้, 2562)

จำนวนและสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2562

หมายเหตุ:  – ในการคำนวณพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม พ.ศ. 2561-2562 กำหนดให้พื้นที่ป่าไม้ หมายถึง
พื้นที่ปกคลุมของพืชพรรณที่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ รวมถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จำแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัสหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมินได้ว่าผลผลิตหลักของการดำเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม
–  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ มีพื้นที่รวม 146,376,720.90 ไร่ (146.38 ล้านไร่) อย่างไรก็ตาม จากการคำนวณพื้นที่ป่าไม้จากภาพถ่ายดาวเทียม ใน พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้คงเหลือ 102,484,072.71 ไร่ (102.48 ล้านไร่)
ที่มา: กรมป่าไม้ (2563)

ดาวน์โหลดข้อมูล